آگهی برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه اتاق مشترک ایران و ارمنستان

             

احتراماً  به استحضار اعضاء محترم می رساند به استناد ماده 18 اساسنامه، جلسه مجمع عمومی عادی در نوبت دوم ساعت 10:30 صبح روز شنبه 30 تیر ماه 1397 در محل اتاق مشترک بازرگانی ایران و ارمنستان واقع در خیابان دماوند، سازمان آب (شهید نشوه) پلاک 12 بشرح زیر برگزار می گردد.خواهشمند است با رعایت ماده 2-6-18 و ماده 25 اساسنامه حضور بهم رسانید.

دستور جلسه:

1_ انتخاب هیأت رئیسه مجمع

2_ گزارش فعالیت هیأت مدیره

3_ ارائه و تصویب گزارش مالی منتهی به سال 1396

4_ گزارش بازرس قانونی

5_ انتخاب بازرس قانونی

6_ انتخاب روزنامه کثیر الانتشار

7_ طرح موضوعاتی که در صلاحیت مجمع باشد.

                                                                                         هیأت مدیره

                                                                                   

          ماده 2-6-18- صرفأ آن دسته از اعضای عادی که حداقل 3 ماه از عضویتشان در اتاق سپری شده از حق رأی برخوردار می باشند.

          ماده 25- حضور در مجمع عمومی اتاق های مشترک اصالتأ و یا صرفأ با وکالت رسمی مجاز است.

          در خصوص اعضای حقوقی اتاق های مشترک، مدیر عامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره با ارائه و تسلیم معرفی نامه رسمی شرکت و روزنامه رسمی دال بر عضویت در هیأت مدیره می تواند در مجمع حضور یابد.

 

1-Temporary residence

1-Temporary residence
Temporary residence permits is given to those foreigners who are strong reasons to staying for one year in Republic of Armenia. Temporary residence permits is given for one year each time can be extended for another year. In order to extend the temporary stay, at least 30 days before the deadline temporary residence permits, their application offered to get the card temporary residence permits in the Republic of Armenia, related complications as well as paid. Documents approved for permanent and temporary residence in the Republic of Armenia are temporary Resident Card, temporary Resident Card, and exclusive Passport. To provide special status to aliens according to law, "public funds" Republic of Armenian side will be received.

2- Permanent Residence
Residence permit is given to those foreign nationals who:
a)    Prove that one of their close relatives (parents, wife, husband, brother, sister, son, grandfather, great screw, grandchildren) are in Republic of Armenia.

b)    They are provided with accommodation and subsistence.

c)    Before applying for permanent residence permit within the law to have at least 3 years of residence in Republic of Armenia. Permanent residences permits will be given also those of foreigners in the Republic of Armenia are the Institute and an entrepreneur. Permanent residence permit is valid for 5 years each time can be extended to 5 years. To extension of license for permanent residence, the application must be submitted at least 30 days before deadline. Documents approved for permanent and temporary accommodation are temporary resident card, permanent resident card or exclusive passport, respectively.

3- Special residence
Special residence permit are granted to those foreigners who are mainly composed of Armenians. A dedicated residence will be given to foreigners who have cultural or economic activity in Armenia. Special residence permit is valid for 10 years which is extendable once.