آگهی برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه اتاق مشترک ایران و ارمنستان

             

احتراماً  به استحضار اعضاء محترم می رساند به استناد ماده 18 اساسنامه، جلسه مجمع عمومی عادی در نوبت دوم ساعت 10:30 صبح روز شنبه 30 تیر ماه 1397 در محل اتاق مشترک بازرگانی ایران و ارمنستان واقع در خیابان دماوند، سازمان آب (شهید نشوه) پلاک 12 بشرح زیر برگزار می گردد.خواهشمند است با رعایت ماده 2-6-18 و ماده 25 اساسنامه حضور بهم رسانید.

دستور جلسه:

1_ انتخاب هیأت رئیسه مجمع

2_ گزارش فعالیت هیأت مدیره

3_ ارائه و تصویب گزارش مالی منتهی به سال 1396

4_ گزارش بازرس قانونی

5_ انتخاب بازرس قانونی

6_ انتخاب روزنامه کثیر الانتشار

7_ طرح موضوعاتی که در صلاحیت مجمع باشد.

                                                                                         هیأت مدیره

                                                                                   

          ماده 2-6-18- صرفأ آن دسته از اعضای عادی که حداقل 3 ماه از عضویتشان در اتاق سپری شده از حق رأی برخوردار می باشند.

          ماده 25- حضور در مجمع عمومی اتاق های مشترک اصالتأ و یا صرفأ با وکالت رسمی مجاز است.

          در خصوص اعضای حقوقی اتاق های مشترک، مدیر عامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره با ارائه و تسلیم معرفی نامه رسمی شرکت و روزنامه رسمی دال بر عضویت در هیأت مدیره می تواند در مجمع حضور یابد.

 

Banks

1-ACBA-Credit Agricole Bank

www.acba.am

2-Anelik Bank

www.anelik.am

3-Ararat bank

www.araratbank.am

4-Arexim Bank

www.areximbank.am

5-Armbusiness Bank

www.armbusinessbank.am

6-ArdShinInvest Bank

www.ashib.am

7-ArmEconom Bank

www.aeb.am

8-Armenian Development Bank

www.armdb.am

9-Ameria Bank

www.ameriabank.am

10-ArmSwiss Bank

www.armswissbank.am

11-Artsakh Bank

www.ab.am

12-BTA Bank

www.bta.am

13-Converse Bank

www.conversebank.am

14-HSBC Bank

www.hsbc.am

15-Ineco Bank

www.inecobank.am

16-Byblos Bank

www.byblosbankarmenia.am

17-Mellat Bank

www.bankmellat.ir

18-ProCredit Bank

www.procreditbank.am

19-Prometey Bank

www.prometeybank.am

20-Unibank

www.unibank.com

21-VTB Bank

www.vtb.am

22-Cascade Bank

www.cascadebanking.com