آگهی برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه اتاق مشترک ایران و ارمنستان

             

احتراماً  به استحضار اعضاء محترم می رساند به استناد ماده 18 اساسنامه، جلسه مجمع عمومی عادی در نوبت دوم ساعت 10:30 صبح روز شنبه 30 تیر ماه 1397 در محل اتاق مشترک بازرگانی ایران و ارمنستان واقع در خیابان دماوند، سازمان آب (شهید نشوه) پلاک 12 بشرح زیر برگزار می گردد.خواهشمند است با رعایت ماده 2-6-18 و ماده 25 اساسنامه حضور بهم رسانید.

دستور جلسه:

1_ انتخاب هیأت رئیسه مجمع

2_ گزارش فعالیت هیأت مدیره

3_ ارائه و تصویب گزارش مالی منتهی به سال 1396

4_ گزارش بازرس قانونی

5_ انتخاب بازرس قانونی

6_ انتخاب روزنامه کثیر الانتشار

7_ طرح موضوعاتی که در صلاحیت مجمع باشد.

                                                                                         هیأت مدیره

                                                                                   

          ماده 2-6-18- صرفأ آن دسته از اعضای عادی که حداقل 3 ماه از عضویتشان در اتاق سپری شده از حق رأی برخوردار می باشند.

          ماده 25- حضور در مجمع عمومی اتاق های مشترک اصالتأ و یا صرفأ با وکالت رسمی مجاز است.

          در خصوص اعضای حقوقی اتاق های مشترک، مدیر عامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره با ارائه و تسلیم معرفی نامه رسمی شرکت و روزنامه رسمی دال بر عضویت در هیأت مدیره می تواند در مجمع حضور یابد.

 

General Commissions

General Commissions


    In the meeting for General economic commissions between Iran and Armenia held from 11 to 13 Jan. 1995 headed by Mr. Mohammad Khan, ministry of finance of Iran in Yerevan, capital of Republic of Armenia, syndicate of construction and installations companies, Iranian Roads Developments Company, Iranian Consultation Engineers, chairman and some members of Iran-Armenia chamber of commerce. While holding the General Economic meeting between Iran and Armenia, members of board met and discuss with ministry of commerce of Armenia and other superiors, trades and Industries Authorities of Republic of Armenia as well as participating in ceremonies for opening a branch of Bank of Mellat in Yerevan.It must be mentioned that chairman of board , Mr. Aharonian and some other of members of board were participated in all meetings of Iranian, Armenian and Turkmenistan General Meeting.
-    On Feb. 2001, General meeting between Iran and Armenia held in Yerevan, Iranian board, headed by Mr. Iravani, Ministry of Finance and Economic Affairs were participated in this meeting. Three members of board were also accompanied mentioned board and participated in the sessions and negotiations of meeting.
-    In the sixth General Commissions between Iran and Armenia held on 31 Jan. to 1, Feb. 2006, while making main decisions, there was concluded a memorandum of understanding (MOU) by which parties recommended to their chamber of commerce to hold a common workgroup for dispute resolution between businessmen of both countries.
-    Seventh meeting for common economic commission held on July 20, 2007 with its main objectives including understandings for cooperation in the commercial, economic, bank, oil and gas, petrochemical and energy fields and representative of chamber was also invited.
-    Eighth meeting for General Economic Commission held on Dec. 14 to 16, 2008 in Armenia in where participants reviewed their recommendations and negotiations in the framework of following committees.
1- Committee of commerce, bank affairs, transportation, urbanization, provincial, cooperation, industry and agriculture.
2- Committee for energy, gas and oil, petrochemical and environment.
3- Committee for culture and tourism, scientific and training, sports and hygiene.
    In this meeting, Iran-Armenia chamber of commerce were also invited as well as representative of chamber of discuss the customs issues of Armenia and problems originated in transportation affairs with authorities of customs and Ministry of Economy of Armenia to be accurately reviewed and fixing it.