آگهی برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه اتاق مشترک ایران و ارمنستان

             

احتراماً  به استحضار اعضاء محترم می رساند به استناد ماده 18 اساسنامه، جلسه مجمع عمومی عادی در نوبت دوم ساعت 10:30 صبح روز شنبه 30 تیر ماه 1397 در محل اتاق مشترک بازرگانی ایران و ارمنستان واقع در خیابان دماوند، سازمان آب (شهید نشوه) پلاک 12 بشرح زیر برگزار می گردد.خواهشمند است با رعایت ماده 2-6-18 و ماده 25 اساسنامه حضور بهم رسانید.

دستور جلسه:

1_ انتخاب هیأت رئیسه مجمع

2_ گزارش فعالیت هیأت مدیره

3_ ارائه و تصویب گزارش مالی منتهی به سال 1396

4_ گزارش بازرس قانونی

5_ انتخاب بازرس قانونی

6_ انتخاب روزنامه کثیر الانتشار

7_ طرح موضوعاتی که در صلاحیت مجمع باشد.

                                                                                         هیأت مدیره

                                                                                   

          ماده 2-6-18- صرفأ آن دسته از اعضای عادی که حداقل 3 ماه از عضویتشان در اتاق سپری شده از حق رأی برخوردار می باشند.

          ماده 25- حضور در مجمع عمومی اتاق های مشترک اصالتأ و یا صرفأ با وکالت رسمی مجاز است.

          در خصوص اعضای حقوقی اتاق های مشترک، مدیر عامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره با ارائه و تسلیم معرفی نامه رسمی شرکت و روزنامه رسمی دال بر عضویت در هیأت مدیره می تواند در مجمع حضور یابد.

 

Executed

 1.  Islamic Republic of Iran solo exhibition in Republic of Armenia in 1997.
 2.  Islamic Republic of Iran solo exhibition in Republic of Armenia in 1998.
 3.  Islamic Republic of Iran solo exhibition in Republic of Armenia in 1999.
 4.  Islamic Republic of Iran solo exhibition in Republic of Armenia in 2000.
 5. Islamic Republic of Iran, Greek and Republic of Armenia triple fair in 2001.
 6.  Construction materials and Equipment exhibition in 2002.
 7.  Construction materials and Equipment exhibition products of Islamic Republic of Iran in 2003. 
 8.  Construction materials and Equipment exhibition in 2006.
 9.  Iranian products introduction solo fair in 2007.
 10.  Iranian products solo exhibition in 2009.
 11.  Solo Exhibition in Armenia in cooperation with Urmia International Fairs Company in 2011
 12.  Islamic Republic of Iran solo exhibition in Republic of Armenia in 1994
 13. Islamic Republic of Iran solo exhibition in Republic of Armenia in 1995
 14. Construction materials and Equipment exhibition products of Islamic Republic of Iran in 2005
 15. specialized exhibition of Islamic Repubic of Iran in Armenia October 2013 Yerevan-Expo Center
 16. Specialized Exhibition of Islamic Repubic of Iran in Armenia September 2014 Yerevan-Expo Center