نخستین نمایشگاه اختصاصی برندهای ایرانی

نخستین نمایشگاه اختصاصی برندهای ایرانی

به اطلاع علاقه مندان می رساند در تاریخ 14 الی 17 اردیبهشت 1398 نخستین نمایشگاه اختصاصی برند های ایرانی تحت نام (Arevik Expo) در ایروان مرکز نمایشگاهی مرگایان برگزار خواهد شد.

برای کسب اطلاع بیشتر با شماره: 09155155292 تماس حاصل نمایید .

بخش حقوق گمرکی

موضوع تنظيم قانون
اين قانون، چارچوب هزینه هاي گمركي توسط پرداخت كنندگان در جمهوري ارمنستان اعم از: ميزان هزینه گمركي، محاسبه و نحوة پرداخت آنرا تعيين مي نمايد.


تعريف هزینه گمركي
هزینه گمركي، پرداخت اجباري به بودجة دولتي است، كه ميزان آن طبق اين قانون تعيين شده است.


تعرفه هاي هزینه هاي گمركي
1- جهت تشكيل پرونده و انجام تشریفات گمركي كالاهايي كه از مرز گمركي جمهوري ارمنستان عبور مي كنند، و همچنين ارسال حواله ها بصورت ارز خارجي از سوي بانك ها، هزینه گمركي برابر با 3500 درام دریافت مي شود.


2-  هزینه گمركي براي امور محموله ها عبارتند از:
الف- جهت كنترل گمركي كالاها تا وزن يك تن؛ 1000 درام،
ب- به ازاي هر تن اضافه بر آن؛ 300 درام.

3-  جهت تشكيل پرونده و انجام تشریفات گمركي كالاها در خارج از محل هاي تعيين شده از سوي نهادهاي گمركي و يا انجام فعاليت هاي جداگانه در ارتباط با آنها، هزینه گمركي به ميزان دو برابر تعرفه هاي تعيين شده بوسيله اين ماده، دریافت خواهد شد.


4- جهت دراختيار گذاشتن اسناد (فرمها) از سوي نهادهاي گمركي، هزینه گمركي برابر با 1000 درام، دریافت مي شود.


5- جهت محافظت(اسکورت) گمركي كالاها در خاك جمهوري ارمنستان، به ازاي هر صد كيلومتر، هزینه گمركي به ميزان 10000 درام دریافت مي شود. حمل و نقل ترانزيت كالاها و درصورت آسیب پذیر بودن کالاها ، محافظت گمركي كالاها اجباري مي باشد، ولي در ساير موارد؛ بنا به تمايل و خواست حمل كننده؛ بر اساس درخواست كتبي انجام مي گيرد.


6- هزینه هاي گمركي جهت مراقبت و نگهداري كالاها از سوي نهادهاي گمركي عبارتند از: 
الف- تا وزن يك تن؛ روزانه 1000 درام، اما نه بيشتر از 0.01% نرخ گمركي آنها،
ب- به ازاي هر تن اضافي كامل و ياکمتر از آن، روزانه 1000 درام، اما نه بيشتر از 0.01% نرخ گمركي آنها.


7- هزینه هاي گمركي جهت كنترل گمركي وسایل نقليه:     
الف- براي خودروهای نفر بر تا ظرفيت 10 سرنشين؛ 2000 درام،
ب- براي ساير وسایل نقليه؛ 5000 درام.


معافیت هاي هزینه هاي گمركي
موارد زير از هزینه هاي گمركي معاف هستند:
الف- كالاهايي كه در چارچوب برنامه هاي بشر دوستانه و خيريه وارد حوزة مالياتي جمهوري ارمنستان مي شوند..
ب- كالاهاي همراه اشخاص حقيقي (بجزاشخاص حقوقي؟) تعيين شده بوسيله قانون، كه از مرز گمركي جمهوري ارمنستان عبور مي كنند، به استثناء وسایل نقليه شخصي.
پ- كالاهاي وارداتي از سوي اشخاص حقيقي (به جز ا كه از مقدار تعيين شده در بند ماده 16 قانون جمهوري ارمنستان ‘‘درخصوص عوارض گمركي‘‘ بیشتر نباشد.
ت- اشياء داراي ارزش فرهنگي كه طبق قانون مصوب ، موقتاً از مرزهاي كشور خارج و وارد شده است.
ث- خودروهای حمل و نقل بين المللي، در هنگام عبور و اجراي نقل و انتقالات.
ماده 6- پرداخت و باز پرداخت وجه هزینه هاي گمركي و مسئوليت در قبال عدم پرداخت آن.
1-پرداخت وجه هزینه هاي گمركي، ظرف مهلت 3 روز پس از انجام امور و خدمات مربوطه انجام مي شود..
2- هزینه هاي گمركي بر حسب واحد پول رسمي جمهوري ارمنستان؛ درام پرداخت مي شود.
3- پرداخت كننده مي تواند ظرف 3 سال پس از تاريخ پرداخت مقدار وجهي كه اضافه پرداخت شده باشد تقاضاي باز پرداخت نمايد. وجه فوق الذكر، از سوي نهادهاي گمركي به حساب هزینه هاي ديگر پرداخت كننده تسويه، يا بنا به درخواست او ظرف مدت 30 روز باز پرداخت خواهد شد..
4 - در صورت عدم پرداخت در مهلت تعيين شده، به ازاي هر روز تأخير در پرداخت، جريمه اي به ميزان 20% مبلغ هزینه گمركي پرداخت نشده اخذ خواهد شد.
 

فصل اول- مفاد كلي
ماده 1- موضوع
این قانون ، تعريف عوارض گمركي (Customs Duties) انواع آن، نحوه اجرا و تعرفه ها، مقررات اخذ عوارض گمركي كالاهاي وارداتي و صادراتي از حوزه گمركي جمهوري ارمنستان را دربرمي گيرد.  
ماده 2- عوارض (حقوق) گمركي.
عوارض یا حقوق گمرکی پرداخت هاي اجباري به حساب بودجة دولتي است كه طبق مقررات و ميزان تعيين شده بوسيلة اين قانون انجام مي شود. 
 
فصل دوم- عوارض گمركي و انواع آن
ماده 4- انواع عوارض گمركي
در جمهوري ارمنستان انواع عوارض گمركي ذكر شده در ذيل به اجرا در مي آيند
الف)- صادراتي؛ كه براي كالاهاي صادراتي از جمهوري ارمنستان پرداخت مي شود،
ب)- وارداتي؛ كه براي كالاهاي وارداتي به جمهوري ارمنستان پرداخت مي شود،
پ)- فصلي؛ كه براي كالاهاي وارداتي و صادراتي فصلي پرداخت مي شود.
 
فصل 3- نرخ گمركي
ماده 7- نرخ گمركي كالاهاي وارداتي
1- محاسبه عوارض گمركي كالاهاي وارداتي بر پاية نرخ گمركي صورت مي گيرد؛ آن مبلغي كه براي خرید كالاها و حمل و انتقال آن تا مرز گمركي جمهوري ارمنستان پرداخت مي شود..
2- نرخ گمركي شامل:   
الف)- قيمت كالا،
ب)- مخارج حمل و نقل، بارگيري، و بيمه تا مرز گمركي جمهوري ارمنستان،
پ)- مخارج كميسيوني و کارگزاری پرداخت شده براي حمل و انتقال كالاهاي خریداری شده در منطقة گمركي جمهوري ارمنستان تا مرز گمركي.

 3- موارد ذيل شامل نرخ گمركي نمي باشند:   

الف- ماليات بر ارزش افزوده ، ماليات غیرمستقیم و ماليات هاي گردش كالا يا فروش پرداخت شده در كشور صادر كننده؛ كه بطور جداگانه در اسناد و مدارك هزینه های پرداختی درج شده باشد،
ب- هزينه هاي حمل و نقل، تخليه و بارگيري، بيمه، حق كميسيون و کارگزاری در حوزه گمركي جمهوري ارمنستان.

ماده 8- نرخ گمركي كالاي صادراتي

1- محاسبه عوارض گمركي كالاهاي صادراتی بر پاية نرخ گمركي يعني آن مبلغي كه جهت  خريد و حمل آن تا مرز گمركي جمهوري ارمنستان پرداخت شده باشد، محاسبه مي شود.


2- موارد ذيل شامل نرخ گمركي مي باشند:
الف- قيمت خريد كالا.
ب- هزينه هاي تخليه - بارگيري و بيمه جهت حمل و انتقال تا مرز گمركي جمهوري ارمنستان.
پ- هزينه خريد كالا در حوزة گمركي جمهوري ارمنستان و هزينه هاي حق كميسيون و کارگزاری جهت حمل و انتقال تا مرز گمركي جمهوري ارمنستان.
3- ماليات بر ارزش افزوده و ماليات بر سهام( غیرمستقیم) پرداخت شده، و بطور جداگانه در اسناد و مدارك پرداخت ها در جمهوري ارمنستان درج شده است.


ماده 9- تعيين نرخ گمركي
1- نرخ گمركي از سوي واردكننده، صادركننده يا نهادهاي گمركي طبق مقررات اين قانون تعيين
مي شود.
 2- طبق مقررات مصوب دولت جمهوري ارمنستان، اشخاصي كه با استفاده از اسناد و مدارك جعلي نرخ گمركي غير واقعي اعلام كرده باشند، طبق قانون جوابگو هستند.

ماده 10- محاسبه عوارض گمركي براي كالاهاي وارداتي طبق نرخ گمركي اعلام شده از سوي وارد كننده (قيمت معاملاتی)
1- محاسبه عوارض گمركي براي كالاهاي وارداتي بر پايه نرخ گمركي اعلام شده در برگ فروش(فاکتور) ارائه شده از طرف واردكننده بخصوص در موارد ذيل صورت مي گيرد:

الف) برای کالاهای خریداری شده از فروشگاه های معاف از پرداخت های گمرکی( دیوتی فری)، درصورت ارائه رسید از سوی فروشگاه مذکور.

ب- واردات كالا از طرف اشخاص حقوقي داراي وكالت نامه نمايندگي و کارگزاری ارائه شده از طرف شركت هاي بزرگ خارجي و ثبت شده در اداره گمرك جمهوري ارمنستان، كه ليست اين شركت ها از سوي اداره گمرك جمهوري ارمنستان تعيين و منتشر شده است، و در صورتی كه كالاهاي مذكور توليدات اين شركت ها باشد.


پ- طبق فهرست اداره گمرك جمهوري ارمنستان ورود كالاها از سوي نمايندگان، شعبات، شركت هاي خواهر شركت هاي بزرگ خارجي و ثبت شده در جمهوري ارمنستان، در صورتي كه كالاهاي مذكور توليدات اين شركت ها باشد.


2- محاسبه عوارض گمركي بر پاية نرخ گمركي اعلام شده از سوي وارد كننده انجام مي گيرد، كه اگر برگ فروش(فاکتور) هاي كشورهاي صادر كننده وجود داشته باشد و نرخ گمركي مندرج در آن با قيمت برگ فروش( فاكتورهاي) ارائه شده از سوي وارد كننده مطابقت داشته باشد، به شرطي كه شامل مخارج تعيين شده بوسيله بند ‘‘ب‘‘ ماده 8 اين قانون باشد. فهرست كشورهايي كه برگ فروش(فاکتور) هاي صادراتي آنها از سوي نهادهاي گمركي در اختيار گذاشته مي شود، تا نهادهاي گمركي جمهوري ارمنستان به منظور بكارگيري اين بند به عنوان مبنا قرار دهند، از طرف دولت جمهوري ارمنستان تعيين مي شود.


3-اگر در موارد پيش بيني شده در بند 2 اين ماده از سوي وارد كننده كالا مدارك نشان دهندة هزينه هاي حمل و نقل، تخليه - بارگيري و بيمه تا مرز گمركي ارمنستان ارائه نشود در اينصورت محاسبه آنها را نهادهاي گمركي جمهوري ارمنستان با استفاده از اطلاعات موجود و بر اساس نرخ هاي شركت هاي بزرگ حمل و نقل و بيمه، بعهده خواهند گرفت..
ماده 11- تعيين نرخ گمركي كالاهاي وارداتي از سوي نهادهاي گمركي
در صورت اعلام نرخ گمركي در حد پائين و غير واقعي كالاها از سوي وارد كننده، تعيين آن بوسيله مدارك ارائه شده و يا در صورت غير ممكن بودن كنترل صحت آن، نرخ گمركي كالاهاي وارداتي را نهادهاي گمركي جمهوري ارمنستان تعيين خواهند كرد.
 
فصل 4- محاسبه و پرداخت عوارض گمركي
ماده 14- محاسبه عوارض گمركي و پرداخت آن
1-محاسبه عوارض گمركي
محاسبه عوارض گمركي از سوي نهادهاي گمركي جمهوري ارمنستان در روز ارائه برگ فروش (فاکتور) طبق تعرفه هاي جاري عوارض گمركي به اجرا در خواهد آمد.

2- پرداخت وجه عوارض گمركي در مهلت 10 روز پس از عبور كالا از مرز گمركي جمهوري ارمنستان، طبق مقررات تعيين شده از سوي دولت جمهوري ارمنستان، صورت مي گيرد.

3- عوارض گمرکی به وسیله واحد پول جمهوري ارمنستان؛ درام، پرداخت مي شود.  

فصل 6- مزيت هاي عوارض گمركي
ماده 18- معافيت از پرداخت عوارض گمركي
در موارد ذيل معافيت هاي پرداخت عوارض گمركي در نظر گرفته شده است:
1-تجهیزات وارداتي پيش بيني شده بوسيله مؤسسات مشترك و سرماية سرمايه گذاري هاي خارجي از سوي شريك خارجي آن مؤسسه (سرمايه گذار). طي 5/2 سال پس از استفاده از مزاياي پيش بيني شده بوسيله اين بند (ورود تجهیزات مذكور)، در صورت فروش يا واگذاري آنها، وجه عوارض گمركي شامل جريمه جهت تأخير در پرداخت آن، طبق قانون اخذ خواهد شد.


2- كالاهاي ترانزيت
 3-وسایل حمل و نقل كه بوسيله آنها بطور منظم نقل و انتقال بارها ، و مسافران بين المللي صورت مي گيرد، و همچنين وسائل همراه، سوخت، مواد غذائي كه مورد نياز سير و سفر است.
 4-ارز و اوراق بهادار.
 5- كالاهايي كه در چارچوب برنامه هاي كمك هاي بشر دوستانه و خيريه وارد حوزه گمركي ارمنستان مي شوند.
 6-كالاهاي مندرج در ذيل كه موقتاً وارد حوزه گمركي جمهوري ارمنستان و از آن صادر مي شوند، يا موقتاً بدون فرآوري آنها صادر و وارد مي شوند:
الف- كالاهاي در نظر گرفته شده براي نمايشگاه ها و بازارهاي غير تجاري، يا براي برنامه هاي مشابه.
ب- دستگاه ها و تجهيزات تخصصي متعلق به كاركنان و كارشناسان زمينه هاي مطبوعات، راديو و تلويزيون، سينما، علمي، آموزش و پرورش، فرهنگ، بهداشت و درمان، و همچنين ورزشكاران،
پ- نمونه كالاها و ظروف پيمانه.
ت- اشياء و كالاهاي پيش بيني شده جهت نيازهاي آموزشي، علمي، فرهنگي.
ث- اشياء و كالاهاي مربوط به تبليغات جهانگردي و تربيت بدني.
ج- حيوانات.
 7- كالاهايي كه وارد فروشگاه هاي معاف از پرداخت عوارض گمركي واقع در حوزه گمركي جمهوري ارمنستان و از آن به خارج از محدوده حوزه گمركي جمهوري ارمنستان صادر مي شوند.
8-كالاهاي وارداتي متعلق به سفارش دهندگان خارجي به منظور فرآوري و صادر نمودن از جمهوري ارمنستان در مهلت هاي تعيين شده بوسيله قرارداد، پس از فرآوري آنها، در صورت وجود تعهدنامه صادرات كالاهاي مذكور حداكثر تا مدت يكسال. در صورت عدم صادرات آنها در مهلت تعيين شده، اخذ عوارض گمركي به انضمام جرائم تأخير پرداخت آن، طبق مقررات تعيين شده در قانون به اجرا در خواهد آمد.
 9- كالاهاي وارداتي از طرف بانك مركزي جمهوري ارمنستان.
 10- ساير موارد در نظر گرفته شده بوسيله تفاهم نامه هاي بين المللي.
 
 
فصل 7- مقررات اخذ و باز پرداخت عوارض گمركي، جوابگوئي در قبال نقض آن
ماده 21- اخذ و باز پرداخت عوارض گمركي، جوابگوئي در قبال عدم پرداخت آن
1-وجوه اضافي عوارض گمركي اخذ شده، بنا به درخواست صاحب كالا طي 3 سال پس از پرداخت آنها، قابل استرداد است.
 2-وجوه عوارض گمركي كه بيشتر از مقدار محاسبه شده پرداخت شده باشد، از طرف نهادهاي گمركي به حساب ساير پرداخت ها به نهادهاي گمركي در نظر گرفته خواهد شد يا حداكثر تا مدت 30 روز پس از دريافت تقاضانامه از سوي پرداخت كننده مبني بر استرداد آن، به متقاضي باز پرداخت خواهد شد..
 3- وجوهي كه در پي عدم پرداخت عوارض گمركي در مهلت هايي كه بموجب امكان تمديد مهلت پرداخت يا پرداخت بصورت اقساط، بطور كامل پرداخت نشده باشند، بوسيلة نهادهاي گمركي از طريق دادگاه اخذ خواهند شد.
   4- در صورتيكه وجه عوارض گمركي به عهدة صاحب كالا پرداخت نشده باشد، از سوي نهادهاي گمركي ظرف يكسال پس از موعد پرداخت آن، اخذ خواهد شد.
در صورت عدم پرداخت عوارض گمركي در مهلت تعيين شده، به ازاي هر روز ديركرد جريمه اي به ميزان 2% وجه عوارض گمركي پرداخت نشده، اخذ خواهد شد.
 


قانون جمهوري ارمنستان درخصوص ماليات غیرمستقیم
 
باب اول- ماليات غیرمستقیم و پرداخت كنندگان
ماده 1- ماليات غیرمستقیم مالياتی است كه به بودجه دولت واريز مي شود


 ماده 2- توليدكنندگان، اشخاص حقوقي و حقيقي، و مؤسسات فاقد هويت شخص حقوقي (من بعد پرداخت كنندگان) كه خاويار، آبجو، انواع شراب ها، مواد اوليه شرابسازي، الكل و نوشابه هاي الكلي، انواع و اقسام دخانيات، بنزين، گازوئيل، لباس و لوازم تهيه شده از چرم طبيعي، پوستين طبيعي و لوازم تهيه شده از آن (بجزء نيمه پالتوهاي كارگري و نظامي دوخته شده از پوست گوسفند)، محصولات چيني و كريستالي، لوازم طلاكاري، و جواهرات به جمهوري ارمنستان وارد مي نمايند.
 
 
باب دوم- واحد مشمول ماليات و سيكل ماليات بندي
- ماليات غیرمستقیم از درآمد حاصل از فروش كالاهاي مشمول ماليات پرداخت مي شود.
كالاهاي توليد شده در جمهوري ارمنستان، قيمت عرضة آنها (بدون ماليات غیرمستقیم و ماليات بر ارزش افزوده) مشمول ماليات غیرمستقیم مي باشند..
كالاهاي وارداتي به جمهوري ارمنستان، نرخ گمركي كالاهاي وارداتي اعلام شده از سوي وارد كننده (بدون ماليات بر ارزش افزوده و عوارض گمركي)، مشمول ماليات غیرمستقیم مي باشند..
ماده 4- موارد زير مشمول ماليات غیرمستقیم نمي باشند
الف- كالاهاي صادراتي،
ب- كالاهاي مشمول ماليات غیرمستقیم كه از طرف نمايندگي هاي ديپلماتيك، كنسولگري ها، سازمانهاي بين المللي و بين دولتي هم تراز آنها، بمنظور استفاده رسمي از آنها، وارد و يا در جمهوري ارمنستان خریداری مي شوند،
پ- كالاهاي مشمول بر ماليات غیرمستقیم كه از سوي شهروندان وارد مي شوند، ولي در صورتيكه از مقدار و قيمتي كه مطابق قانون محدود شده است تجاوز ننمايد،
ت- كالاهاي عبور ترانزيت،
ث- مطابق قانون، كالاهاي وارداتي در چارچوب كمك هاي بشر دوستانه و اهداف خيريه،
ج- كالاهايي كه مطابق قانون، تحت كنترل گمركي؛  موقتاً وارد منطقة گمركي جمهوري ارمنستان مي شوند،
چ- كالاهاي وارداتي كه موقتاً از منطقه گمركي جمهوري ارمنستان صادر شده باشند.

 

باب چهارم- محاسبه، مهلت و مقررات پرداخت ماليات
ماده 6- وجه مورد پرداخت ماليات غیرمستقیم از سوي پرداخت كننده با مد نظر داشتن موارد ذيل، به طور مستقل محاسبه مي شود:
الف- جريان عرضه و فروش كالاهاي مشمول ماليات بر سهام توليد شده در جمهوري ارمنستان و تعرفه هاي تعيين شده.
ب- نرخ گمركي كالاهاي وارداتي مشمول ماليات غیرمستقیم و تعرفه هاي تعيين شده.

ماده 7- ماليات غیرمستقیم كالاهاي توليدي در جمهوري ارمنستان، طي ده روز اداري پس از فروش يا عرضه كالاها، از سوي توليدكنندگان اين كالاها پرداخت مي شود..
ماليات غیرمستقیم كالاهاي وارداتي طي ده روز اداري پس از ورود به جمهوري ارمنستان مطابق مقررات تعيين شده از سوي دولت جمهوري ارمنستان پرداخت مي شود..
دولت جمهوري ارمنستان مي تواند مقررات نصب برچسب هاي برخي از كالاهاي مشمول ماليات غیرمستقیم را كه در جمهوري ارمنستان توليد يا وارد مي شود، تعيين نمايد. در اينصورت وجه پرداختي جهت بدست آوردن برچسب ها، بعنوان پيش پرداخت ماليات غیرمستقیم محسوب خواهد شد..
ماده 8-مبلغ ماليات غیرمستقیم پرداخت شده از طرف توليد کنندگان و عرضه كنندگان كالاهاي مشمول ماليات غیرمستقیم در جمهوري ارمنستان، كه مطابق اين قانون در مقابل مواد اولية بدست آمده در جمهوري ارمنستان يا وارد شده در جمهوري ارمنستان، ماليات بر سهام پرداخت شده است، از مجموع كل ماليات غیرمستقیم مشمول پرداخت از سوي آنان كسر خواهد شد.
وجوه ماليات غیرمستقیم پرداخت شده در جمهوري ارمنستان براي كالاهاي صادراتي از سوي اشخاص حقوقي، مؤسسات فاقد هويت شخص حقوقي يا دست اندركاران شخصي كه توليد و عرضه كننده محسوب نمي شوند، و همچنين؛ طبق قسمت اول اين ماده، وجوه ماليات غیرمستقیم  پرداخت شده از سوي توليد و عرضه كنندگان در مقابل مواد اوليه، به آنان بازپرداخت مي شود و يا طبق مقررات مالياتي به حساب ديگر پرداختهاي مالياتي، گذاشته خواهد شد.
ماده 9-ارائه محاسبات ماهانه پرداخت ماليات غیرمستقیم به نهادهاي اداره ماليات جمهوري ارمنستان، تنها براي كالاهاي مشمول ماليات غیرمستقیم و توليد شده در جمهوري ارمنستان منظور شده است، كه مطابق قانون مهلت پرداخت آن تا بيست و پنجم ماه بعدي ماه حسابرسي تعيين شده است .
 
باب پنجم- مفاد نهايي
ماده 10-بر اساس هماهنگي با وزارت دارائي و اقتصاد جمهوري ارمنستان، اسناد رسمي اداره عالي در خصوص بكار گيري اين قانون، اداره ماليات جمهوري ارمنستان مي پذيرد، اما در بخش كالاهاي وارداتي به خاك جمهوري ارمنستان؛ اداره گمركات جمهوري ارمنستان.
 ماده 11- پس از معتبر شناخته شدن اين قانون، قانون جمهوري ارمنستان ‘‘پيرامون ماليات بر سهام‘‘ مورخة ششم ژوئن سال 1992 ، شامل تغييرات و اصلاحات آن، بي اعتبار شناخته می شود.
ماده 12-اين قانون از تاريخ اول ژوئن سال 1997 معتبر شناخته می شود.
 
 
مأخذ: جلد دوم ‘‘مجموعه قوانين جمهوري ارمنستان‘‘
 
فهرست كالاهايي كه واردات آنها به جمهوري ارمنستان ممنوع است
1-اسلحه، مهمات، مواد منفجره، جنگ افزار نظامي، لوازم يدكي و اجزاء جهت ساخت سلاح، البسه و پوشاك نظامي.
2-داروها و مواد مخدر، مواد و داروهايي كه استفاده آن اثرات روحي شديدي بوجود مي آورد، و وسائل لازم جهت استفاده از داروها و مواد فوق.
3-هرزه نگاری.      

ملاحظات. واردات اقلام مذكور در بندهاي 1 و 2 فقط از سوي دولت جمهوري ارمنستان، طبق مقررات ويژه صورت مي گيرد.
 
فهرست كالاهايي كه عبور ترانزيت آنها از خاك جمهوري ارمنستان ممنوع است
 1- انواع سلاح، مهمات، جنگ افزار نظامي، لوازم يدكي و اجزاء مورد نياز جهت ساخت سلاح، و مواد منفجره.
2-مواد اتمي، منابع تشعشعات يونيزه شده.
3-سموم، داروهاي مخدر، موادي كه استفاده آن تأثيرات روحي شديدي در انسان بوجود مي آورد، وسائل جهت استفاده از ترياك و حشيش.
ملاحظات. عبور ترانزيت كالاها و مواد فوق الذكر از خاك جمهوري ارمنستان طبق مجوز دولت جمهوري ارمنستان صورت مي گيرد.
 
فهرست كالاهايي كه صادرات آنها از جمهوري ارمنستان ممنوع است
 1-انواع سلاح، مهمات، مواد منفجره، جنگ افزار نظامي، لوازم يدكي و اجزاء مورد نياز جهت ساخت آنها، البسه و پوشاك نظامي.
2-داروها و مواد مخدر، مواد و داروهايي كه استفاده آن تأثيرات روحي شديدي در انسان بوجود مي آورد، دارو، لوازم و تجهيزات پزشكي..
3-اوراق بهادار بي اعتبار.   
4-اشياء هنري و عتيقه، معرف ميراث تاريخي و ثروت ملي، اشياء ديگر كه معرف ارزشهاي هنري، باستاني، علمي، ملي و فرهنگي هستند؛ چنانچه از سوي كميسيون تخصصي ذيصلاح، پاسخ نهايي خود را نسبت به عدم خروج آنها از جمهوري ارمنستان صادر نموده باشد.
5-فيلمها، نوارهاي ضبط ويدئو، ديسكهاي كامپيوتري، مطالب انتشاراتي كه خروج آنها از جمهوري ارمنستان به منافع دولتي و همچنين حقوق شهروندان صدمه خواهد زد.
6-مطالب حاوی اسرار دولتی.