مزیت های سرمایه گذاری در ارمنستان

 

 1. ثبات اقتصادی و سیاسی
 2. قوانین مناسب سرمایه گذاری
 3. ضمانت های معتبر سرمایه گذاری
 4. عهد و پایبندی عمیق دولت به حمایت و جذب سرمایهُ خارجی
 5. نیروی کار تحصیل کرده، ماهر و قابل آموزش
 6.  نیروی کار با حقوق مناسب و مهارت های علمی و حرفی ای لازم
 7. آزادی کامل و بدون محدودیت مالکیت خارجی
 8. هزینهُ مناسب و قابل رقابت انرژی
 9. دسترسی به بازارکشورهای مشترک المنافع و بازارهای مرکزی و شرقی
 10. صادرات بدون تعرفه و آزاد
 11.  تبدیل آسان پول های خارجی
 12. بازگرداندن آزاد و بدون قید و شرط سود سرمایه به کشور مبداء
 13. استخدام نیروی کار بدون محدودیت
 14. شرایط پرداخت حقوق آزاد