لیست بانکها ارمنستان

لیست بانکهای ارمنستان

 

1-ACBA-Credit Agricole Bank

www.acba.am

2-Anelik Bank

www.anelik.am

3-Ararat bank

www.araratbank.am

4-Arexim Bank

www.areximbank.am

5-Armbusiness Bank

www.armbusinessbank.am

6-ArdShinInvest Bank

www.ashib.am

7-ArmEconom Bank

www.aeb.am

8-Armenian Development Bank

www.armdb.am

9-Ameria Bank

www.ameriabank.am

10-ArmSwiss Bank

www.armswissbank.am

11-Artsakh Bank

www.ab.am

12-BTA Bank

www.bta.am

13-Converse Bank

www.conversebank.am

14-HSBC Bank

www.hsbc.am

15-Ineco Bank

www.inecobank.am

16-Byblos Bank

www.byblosbankarmenia.am

17-Mellat Bank

www.bankmellat.ir

18-ProCredit Bank

www.procreditbank.am

19-Prometey Bank

www.prometeybank.am

20-Unibank

www.unibank.com

21-VTB Bank

www.vtb.am

22-Cascade Bank

www.cascadebanking.com

 

تنها بانک فعال جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان بانک ملت می باشد.