به همت هئیت مدیره اتاق مشترک ایران و ارمنستان اتاق مشترک در نمایشگاه  “Kish invex “ در جزیره زیبای کیش از تاریخ ۳۰ مهر لغایت ۳ آبان ۹۷در مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش به صورت مستقل غرفه خواهد داشت و با افتخار خدمتگزار اعضای فرهیخته و میهمانان عزیز خود خواهد بود

.

گرفتن اقامت

1-اقامت موقت
پروانه اقامت موقت به آن عده از افراد خارجی داده می شود که دلایل مستدلی برای ماندن آنها به مدت یک سال در جمهوری ارمنستان داشته باشند. پروانه اقامت موقت برای مدت یک سال داده می شود  که هر بار می تواند به مدت یک سال دیگر تمدید گردد. به منظور تمدید اقامت موقت، حداقل 30 روز قبل از اتمام مهلت پروانه اقامت موقت، درخواست خود را باید در جمهوری ارمنستان جهت دریافت کارت اقامت موقت ارائه داد و همچنین عوارض مربوطه را نیز پرداخت نمود. مدارک مورد تائید اقامت موقت دائمی و اختصاصی جمهوری ارمنستان، کارت اقامت موقت، کارت اقامت دائم و گذرنامه اختصاصی است. جهت ارائه وضعیت مخصوص به بیگانگان بر اساس "درباره مالیات دولتی" قانون جمهوری ارمنستان عوارض دریافت می گردد.
2- اقامت دائم
به آن عده از اتباع خارجی پروانه اقامت دائم داده می شود که:
الف: ثابت نماید که بستگان نزدیک آنها (والدین، همسر، شوهر، برادر، خواهر، فرزند، پدربزرگ، مادربزرگ، نوه،) در جمهوری ارمنستان ساکن هستند.
ب: دارای مسکن بوده و امرارمعاش آنها تامین  باشند.
پ: پیش از درخواست پروانه اقامت دائم در چارچوب قانون حداقل 3 سال در جمهوری ارمنستان سکونت داشته باشند، پروانه اقامت دائم، همچنین به آن عده از اتباع خارجی داده می شود که در جمهوری ارمنستان صاحب موسسه و کارآفرین باشند. پروانه اقامت دائم به مدت 5 سال اعتبار دارد که هر بار، می توان به مدت 5 سال دیگر تمدید کرد. جهت تمدید کارت اقامت دائم باید حداقل 30 روز قبل از اتمام مهلت آن، درخواست تمدید ارائه گردد. مدارک مورد تائید اقامت موقت دائم و اختصاصی به ترتیب کارت اقامت موقت، کارت اقامت دائم و گذرنامه اختصاصی است.
3- اقامت ویژه
پروانه اقامت ویژه به آن عده از اتباع خارجی داده می شود که ارمنی باشند. اقامت اختصاصی به بیگانگانی داده می شود که در ارمنستان فعالیت اقتصادی یا فرهنگی داشته باشند. مدت اعتبار پروانه 10 سال است که بارها قابل تمدید است.