به همت هئیت مدیره اتاق مشترک ایران و ارمنستان اتاق مشترک در نمایشگاه  “Kish invex “ در جزیره زیبای کیش از تاریخ ۳۰ مهر لغایت ۳ آبان ۹۷در مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش به صورت مستقل غرفه خواهد داشت و با افتخار خدمتگزار اعضای فرهیخته و میهمانان عزیز خود خواهد بود

.

مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق بازرگانی مشترک ایران و ارمنستان نوبت دوم


 مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق بازرگانی مشترک ایران و ارمنستان نوبت دوم  مورخ 13/4/1391 برگزار شد.
مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق بازرگانی مشترک ایران و ارمنستان نوبت دوم بنا به دعوت هیئت مدیره و با حضور اعضاء و همچنین نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع معادن و کشاورزی ایران جناب آقای خاصی پور رئیس دبیر خانه مشترک اتاق ها و جناب آقای سید اصغر حسینی نماینده ی امور حقوقی در ساعت 15.00 روز سه شنبه مورخ 13/4/1391 در محل اقامتگاه قانونی اتاق بازرگانی مشترک ایران و ارمنستان واقع در تهران – خیابان مطهری بعد از شهید سر افراز – جنب پست بانک – پلاک 227 – طبقه دوم تشکیل گردید.
ابتدا جهت انتخاب هیئت رئیسه مجمع بحث و تبادل نظر به عمل آمد و به اتفاق آراء آقای مهندس منوچهر سپهری به عنوان رئیس مجمع و آقای بهرام احمدی و آقای سورن اله یاری به سمت ناظرین مجمع و آقای ژرایر خسرویان به سمت منشی مجمع انتخاب گردیدند و بلافاصله مجمع وارد دستور جلسه به شرح ذیل شد:
1-گزارش فعالیت هیات مدیره
2-گزارش بازرس
3-تصویب ترازنامه
4-انتخاب اعضای هیات مدیره
5-انتخاب بازرس
6-انتخاب روزنامه کثیر الانتشار
7-طرح موضوعاتی که در صلاحیت مجمع باشد.
سپس رسمیت جلسه اعلام و هیات رئیسه به دستور کار جلسه پرداخت. گزارش فعالیت و عملکرد هیات مدیره توسط آقای رضا حیدری دبیر کل هیات مدیره و گزارش درآمد و هزینه و ترازنامه توسط آقای  هنریک قنبریانس خزانه دار و همچنین گزارش بازرس قانونی توسط آقای هادی مسلمی بازرس قانونی قرائت  گردید که مورد تصویب واقع شد.
سپس گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد شرکت قرائت و پس از آن نیز گزارش بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی منتهی به 29/12/1390 به استماع صاحبان سهام رسید بعد از بحث و بررسی تصمیمات ذیل حاصل گردید:
در خصوص تاسیس و برنامه های آتی شرکت مرکز آزاد تجاری ایرانیان در ارمنستان آقای مهندس لئون  آهارونیان رئیس هیات مدیره و آقای مهندس شاهرخ ظهیری مدی عامل مرکز و رضا حیدری قائم مقام مدیر عامل مرکز آزاد گزارشات و توضیحات مبسوطی ارائه نمودند.
با تائید مجمع تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1-به منظور جبران کسری بودجه به هیات مدیره تفویض اختیار گردید تا با توجه به  موقعیت و اقتضای شرایط زمانی در مورد افزایش حق عضویت و برقراری ورودیه مطابق مقررات اتخاذ تصمیم نمایند که مورد تائید و تصویب اعضاء قرار گرفت.
2-به هیات مدیره توصیه گردید تا با دعوت و تشکیل مجمع عمومی فوق العاده، اساسنامه جدید اتاقهای مشترک و اتاق بازرگانی مشترک ایران و ارمنستان را مقایسه، مطابقت و هماهنگ و تصویب نمایند.
3-روزنامه اطلاعات و روزنامه آلیک به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت چاپ آگهی انتخاب گردیدند.
4-اعضاء اصلی هیات مدیره اتاق به مدت 2 سال به شرح ذیل انتخاب شدند:
1- آقای لئون آهارونیان
2-آقای شاهرخ ظهیری
3- آقای هنریک قنبریانس
4- آقای هویک بهبو
5-آقای واروژ سورنیان
6-آقای رضا حیدری
7-آقای سورن شهبازیان
8-آقای مهران بوغوس پیرومیان
9-آقای جواد انصاری
ضمناً آقایان سمبات هاکوپیان و هرویک یاریجانیان نیز به عنوان اعضاء علی البدل هیات مدیره انتخاب شدند.
5- آقای هادی مسلمی بیدهندی به عنوان بازرس قانونی و آقای سورن اله یاری به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.
جلسه در ساعت 17 خاتمه یافت.