افزایش تولید کنسانتره مس ارمنستان

طی 8 ماهه اول سال جاری مقدار 127560 تن کنسانتره مس در ارمنستان تولید شده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل 5/5 درصد رشد نشان می دهد . مقدار تولید کنسانتره مولیبدن با 8/0 درصد افزایش بالغ بر 7800 تن ، فرومولیبدن با 2/3 درصد افزایش 4320 تن، و ورق آلومینیومی با 5/6 درصد رشد 19200 تن بود . اما تولید کنسانتره روی با 21 درصد کاهش 9000 تن ، و شمش مس با 3/10 درصد کاهش بالغ بر 6500 تن بود .

 

منبع : armenpress.am